அன்றாட வாழ்வில் திருக்குறளின் தாக்கம்
Name Score Rank
selva sathish 10/10 1
Muruganandh A 9/10 2
rajeshwari r 9/10 2
gnanasambandam a 7/10 3
Nagappan Mani 7/10 3
prasath Raj 6/10 4
Suga Susee 5/10 5
sindhu t 5/10 5
Dhakshna mohan 2/10 6