பிப்ரவரி 13 நடப்பு நிகழ்வுகள்

Participantions: 127

பிப்ரவரி 12 நடப்பு நிகழ்வுகள்

Participantions: 43

பிப்ரவரி 14 நடப்பு நிகழ்வுகள்

Participantions: 41

பிப்ரவரி 15 நடப்பு நிகழ்வுகள்

Participantions: 23

பிப்ரவரி 16, 17 நடப்பு நிகழ்வுகள்

Participantions: 18

UNIT 9 தமிழகத்தில் நிர்வாக வளர்ச்சி

Participantions: 115

பிப்ரவரி 18 நடப்பு நிகழ்வுகள்

Participantions: 7

மார்ச் 11, 2020 தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்

Participantions: 4

மார்ச் 12, 2020 தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்

Participantions: 3

மார்ச் 13, 2020 தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்

Participantions: 11

தமிழ் நாட்டின் வரலாறு, மரபு மற்றும் பண்பாடு - மாதிரி தேர்வு 1

Participantions: 235

தமிழ் நாட்டின் வரலாறு, மரபு மற்றும் பண்பாடு - மாதிரி தேர்வு 2

Participantions: 182

தமிழ் நாட்டின் வரலாறு, மரபு மற்றும் பண்பாடு - மாதிரி தேர்வு 3

Participantions: 107

குடிமையியல் - மாதிரி தேர்வு 1

Participantions: 181

குடிமையியல் - மாதிரி தேர்வு 2

Participantions: 238

இந்திய சமூக, சமய சீர்திருத்த இயக்கங்கள் - மாதிரி தேர்வு 1

Participantions: 174

புவியியல் - மாதிரி தேர்வு 1 (10 கேள்விகள்)

Participantions: 122

புவியியல் - மாதிரி தேர்வு 2 (10 கேள்விகள்)

Participantions: 123

அன்றாட வாழ்வில் திருக்குறளின் தாக்கம்

Participantions: 68

செப்டம்பர் 02, 2020 தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள்

Participantions: 80

POLICE ONLINE QUIZ_01

Participantions: 325

POLICE ONLINE QUIZ_02 (21.10.2020)

Participantions: 181

POLICE ONLINE QUIZ_03 (22.10.2020)

Participantions: 132

தமிழ் நாடகங்கள்

Participantions: 55

தமிழ் சிறுகதைகள்

Participantions: 28

PG TRB TAMIL-தேர்வு எண்-1

Participantions: 16

PG TRB TAMIL-தேர்வு எண்-2

Participantions: 10

Daily Current Affairs Quiz : June 1, 2021

Participantions: 22

Daily Current Affairs Quiz : June 19-20, 2021

Participantions: 21

Daily Current Affairs Quiz : June 18 , 2021

Participantions: 6